נהלי עבודה

נהלי עבודה

נהלי התמיכה ביצירות

הכספים הציבוריים שהקרן מקבלת מיועדים לתמיכה ביצירות מקוריות של יוצרי קולנוע ישראלים. התמיכה נעשית בהתאם לנוהל תמיכות פומבי ושוויוני המתפרסם מראש לציבור הרחב, ובכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות צוות הלקטורה הבוחן את ההצעות. 

נהלים וכללים לתמיכה.

רשאיות ורשאים להגיש בקשה לקרן
 • יוצרות-ים עצמאיות-ים ומפיקות-ים שהן-ם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל.

 • על מגישי הבקשה לעמוד בכללים שנקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט - 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שיעודכנו מעת לעת.

 • תסריטאיות-ם ובימאיות-ם רשאיות-ם להגיש בקשה אחת בלבד בכל מועד.

 • מפיקות-ים רשאיות-ם להגיש עד שתי בקשות בכל מועד, למעט עבור סדרה של סרטים קצרים המופקים כמקבץ.

 

לא רשאיות-ם להגיש בקשה לקרן

חברות וחברי הנהלה אינן-ם רשאיות-ם להגיש בקשה, אלא אם יסיימו את כהונתן-ם  בהנהלת הקרן לפחות שנה לפני הגשת הבקשה.

לקטוריות-ם ויועצות-ים אמנותיים בתקופת מינויין-ם בפועל וכהונתן-ם בתפקיד.

צוות הקרן.

מסלולי השקעה

הקרן משקיעה בכל הסוגות ויוזמת ומפעילה מגוון מסלולי הגשת בקשות:  

 1. מסלול פיתוח

  מיועד לשלב פיתוח התסריט, כולל פרויקטים המוגשים לקרן במסגרת מועדי הגשה פתוחים, מועדים מיוחדים או חממות וסדנאות פיתוח שיוזמת הקרן.

 2. מסלול הפקה

  השקעה בהפקה של סרטים הנמצאים בשלבי הצילום ו/או העריכה.

 3. מסלול השלמה

  השקעה בפרויקטים שהופקו באופן עצמאי ו/או במימון פרטי או אחר ונמצאים בשלבי עריכה ו/או למטרות שיווק והפצה.


 4. מסלול גיוס מקורות מימון ושיתופי פעולה

  פרויקטים שהומלצו ע"י צוות הלקטורה אך נדחו בגלל מגבלות תקציב של הקרן, ואשר זוהו כבעלי פוטנציאל לגיוס מקורות מימון מקרב שיתופי פעולה של הקרן. 

  במקרים אלו הקרן תפעל בתיאום עם יוצרי הסרט / הסדרה.  חשוב לציין, השקעת הקרן בסדרות דרמה לטלוויזיה מתבססת אך ורק על מקורות מימון פרטיים.

 5. מסלולים מיוחדים

  הקרן מפרסמת מעת לעת קולות קוראים במסלולים מיוחדים לקידום סרטים העוסקים בנושאים חברתיים ורב תרבותיים ו/או לקידום יוצרות-ים בראשית דרכם המקצועית ו/או יוצרים המגיעים מקבוצות מיעוט בחברה.
תהליך בחירת פרויקטים להשקעה
 • הקרן מפרסמת בכל שנה שני מועדים כלליים ושוויוניים, בנוסף למסלולים ומיזמים מיוחדים בנושאים חברתיים ורב תרבותיים ו/או המיועדים לקדם יוצרות-ים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה.

 • הקרן מכריזה על פתיחת מועד הגשה ומפרסמת קול קורא להגשת הצעות
  מועד ההגשה פתוח 30 יום לכל הפחות. 
  בתחום הייעודי ובכלל זה במסלול "הסיפור העברי" מועד ההגשה פתוח כל השנה.

 • כל בקשה המוגשת לקרן, מועברת לבחינת צוות לקטורה המונה 2-3 קוראות.ים,  המעניקים לה ציון וחוות דעת מנומקת ומפורטת.

 • בשלב זה כל ההצעות נבחנות ללא שמות היוצרות.ים בהתאם לכללי הרגולציה.

 • בין היתר נבחנת מקוריות ההצעה, איכותה הקולנועית, תרומתה לגיוון היצירה הקולנועית הישראלית והתאמתה למטרות הקרן.    

 • הפרויקטים המומלצים עולים שלב ועוברים לדיון בהשתתפות הלקטורים.ות ונציגי הקרן. במסגרת זו נבחרים הפרויקטים המומלצים להשקעה, בהתאם לתקציב העומד לרשות הקרן.  

 • הפרויקטים המומלצים מובאים לאישור הנהלת הקרן.

 • בתום ארבעה חודשים ממועד ההגשה לכל היותר, מועברת תשובה חיובית או שלילית בצירוף חוות הדעת המפורטת ונימוקי ההחלטה.   
היקף ההשקעה
 • השקעת הקרן במסלולי ההפקה לא תעלה על 80% מתקציב הפקת הסרט בפועל, ובכל מקרה לא יותר מסכום תקרת היקף ההשקעה כפי שיקבע ע"י המועצה הישראלית לקולנוע.

 • סכומי ההשקעה נקבעים בהתאם לתקציב העומד לרשות הקרן ובהתאמה לצרכים התקציביים של הפרויקט. 

 • להנהלת הקרן עומדת הזכות המלאה לשנות על פי שיקול דעתה את מסלולי והיקפי ההשקעה, בין היתר בהתאם למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן, מידת מורכבותן ולמקורות התקציב שיעמדו לרשות הקרן במועד ההחלטה.
נוהל השגה

המוסד פועל בהתאם לנדרש בנוהל השגה:

 • יוצר/ת שבקשתו/ה נדחתה לאחר שלושה סבבי הגשה*, ראשי/ת להגיש השגה; ההשגה תוגש בתוך חודשיים לאחר שנמסרה ליוצר ההחלטה שהתקבלה בעניינו בסבב השלישי. 

 • ההשגה תידון בפני ועדה של המוסד שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הוועד המנהל של המוסד ונציג ציבור שימנה המוסד מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה: 

 • הוא אינו מועסק על ידי המוסד ולא הועסק על ידו בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה;

 • הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בקריאת תסריטים; 

 • החליטה הועדה האמורה לקבל את ההשגה, יקבל היוצר מגיש ההשגה זכות להגיש למוסד פעם נוספת, בקשה לסיוע לגבי אותו סרט; הבקשה תידון על ידי צוות לקטורים אחר.

*יוצר/ת רשאי/ת להגיש לבחינת הקרן את אותה ההצעה עד 3 פעמים, במועדים שונים, כאשר ההצעה תבחן ע"י צוות לקטורים שונה בכל פעם.