סטודנטים

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מעניקה תמיכה לסטודנטים יוצרים, במסגרת לימודי תחומי הקולנוע. התמיכה ניתנת לסרטי גמר המופקים בתום הלימודים, בפיקוח ואישור בתי הספר. 
 
הגשת בקשת התמיכה מתבצעת בשני מועדים במהלך השנה: מועד חורף ומועד קיץ. ניתן להקיש בקשות במסלולים הבאים: 
  • מסלול להפקת סרטי גמר עלילתיים
  • מסלול להפקת סרטי גמר תיעודיים
  • מסלול לסרטי גמר באנימציה 
  
פתיחת מועד הגשת הבקשות מפורסמת בכל בתי הספר ללימודי קולנוע.
 
שימו לב :
על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 2019 ,חובת המוסד להעביר לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש )תסריטאי, במאי או מפיק(. לפיכך שמות היוצרים )במאי, מפיק ותסריטאי( לא יועברו ללקטורים ויישמרו במערכת. כמו כן חומרים מצולמים )כגון: עבודות קודמות, יצירה בתהליך עבודה וכו'(, יוגשו לקרן ללא פרטים מזהים מלבד שם היצירה. שימו לב שאין להכניס בכל מסמכי ההגשה, מלבד בטופס הבקשה, את שם המפיק/ במאי/ תסריטאי. הגשה אשר תכלול מסמכים עם שם המפיק/ במאי / תסריטאי תיפסל. 
 
  
מועד הקיץ נפתח!
שימו לב - המועד יהיה פתוח בין התאריכים:
25.6.2019-25.7.2019 
 
המועד ייסגרבשעה 24:00
 
 בהצלחה לכל המגישים !
 
שימו לב כי תמיכה טכנית ניתנת עד השעה 16:00 בלבד!